Odredbe i uslovi

1.    

Uvod

Ovi Uslovi, sa svim svojim amandmanima, važe za sve korisnike aplikacije Universal Channel 100% sa karakterom (u daljem tekstu „Aplikacija“), kojom rukovodi „Sparrowhawk International Channels Limited“, kompanija iz Engleske i Velsa, sa sedištem u Central Saint Giles, St. Giles High Street, London WC2H 8NU (u daljem tekstu „Kompanija“ ili „mi“)

 

Mi vam nudimo Aplikaciju, uključujuči i podatke od kojih se Aplikacija sastoji i koje generiše, ukoliko prihvatite:

·        

Ovde navedene Uslove; i

·        

Politiku privatnosti koja se nalazi na [//www.scifiuniversal.rs/privacy-policy](u daljem tekstu „Politika privatnosti“).

Vaše korišćenje Aplikacije je podložno svim važećim zakonima i propisima, svim uslovima kojima je regulisan vaš odnos sa Facebook-om, ovde navedenim Uslovima i Politikom privatnosti.

Kako biste pristupili Aplikaciji, potrebno je da autorizujete pristup Aplikaciji preko vašeg Facebook naloga. Autorizacijom pristupa Aplikaciji preko vašeg Facebook naloga, smatra se da ste saglasni sa ovim Uslovima i Politikom privatnosti i da  prihvatate da poštujete sve važeće zakone i propise, kao i sve uslove koji regulišu vaš odnos sa Facebook-om.

Mi zadržavamo pravo da ove Uslove povremeno promenimo po sopstvenom nahođenju. Vaša odgovornost je da redovno ove Uslove proveravate. Izmenjena verzija Uslova će biti ovde dostupna. Nastavljanjem korišćenja Aplikacije saglasni ste sa izmenjenim, trenutno važećim uslovima.

2.    

Privatnost

Mi poštujemo vašu privatnost. Za detaljne informacije, uključujući i informacije o tome kako i u kojim okolnostima imamo pravo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo lične podatke korisnika Aplikacije, pogledajte Politiku privatnosti. Korišćenjem Aplikacije i učešćem u Takmičenju (videti paragraf 16 u nastavku teksta), vi Kompaniji, a ne Facebook-u, dostavljate lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti.

3.    

Kvalifikovanost

Aplikacija je otvorena za korisnike starije od 14 godina. Međutim, ukoliko želite da učestvujete u Takmičenju koje je deo Aplikacije (videti u paragrafu 16 ovih Uslova u nastavku teksta), morate biti stariji od 18 godina.

Ako imate između 14 i 17 godina (i ako imate 17 godina), obavezno pročitajte ove Uslove zajedno sa jednim roditeljem i pribavite njegovu/njenu dozvolu pre nego što Aplikaciju pridodate na vaš Facebook nalog.

Pod prethodno navedenim Uslovima i uslovima navedenim dalje u paragrafu 16, Aplikacija je otvorena za sve korisnike Facebook-a, ali prihvatanjem ovih Uslova vi priznajete da sadržaj od koga se sastoji i koji generiše Aplikacija pripada kompaniji „Universal Channel“ u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori.

4.    

Korišćenje Aplikacije

Možete pristupiti i koristiti Aplikaciju isključivo u skladu sa ovde navedenim uslovima. Pristupanje ili korišćenje Aplikacije i njenih sadržaja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, slike, tekst, podatke, elemente dizajna, grafiku, logo, kao i njihov izbor i razmeštaj) na svaki drugi način su izričito zabranjeni.

Kao korisnik Aplikacije, sadržaju koji se nalazi u Aplikaciji ili koji Aplikacija generiše možete pristupiti i koristiti ga samo za nekomercijalne i lične potrebe osim ukoliko smo vam mi dali izričito prethodno pisano odobrenje. Nećete koristiti Aplikaciju da šaljete ili postavljate klevetnički, uvredljiv, pornografski, kao ni opscen ili preteći materijal, ili materijal za koji mi ili Facebook smatramo da predstavlja uvredu, izaziva neprijatnost, nelagodnost, uznemirenost ili anksioznost za bilo koje lice ili sadrži virus ili drugi kompjuterski program čija je svrha da ošteti ili ometa rad Aplikacije, Facebook-a ili svakog kompjutera ili uređaja koji se koriste za pristup ili pregledanje bilo jednog bilo drugog.

Vi ste saglasni da nećete ometati Aplikaciju ili nekog drugog korisnika u korišćenju Aplikacije, uključujući, bez ograničenja, i to da prouzrokujete prekid ili oštećenje Aplikacije, smanjenje njene efikasnosti ili bilo kakvo drugo oštećenje. Vi ste saglasni da nećete zaobilaziti mere koje možemo koristiti kako bismo sprečili ili ograničili pristup Aplikaciji i s njom povezanim podacima.

Vi ste odgovorni za zaštitu poverljivosti lozinke za vaš Facebook nalog, kao i za ograničavanje pristupa vašem kompjuteru dok ste ulogovani na Aplikaciju. Samo vi ćete se smatrati odgovornim za svaki gubitak ili zahtev koji je rezultat neautorizovanog korišćenja vaše lozinke.

Mi zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da u svakom trenutku ograničimo ili okončamo vaš pristup ili korišćenje Aplikacije bez navođenja razloga, prethodne najave ili bilo kakve odgovornosti sa naše strane.

5.    

Tačnost Aplikacije

Mi nismo odgovorni za tačnost, potpunost ili ažuriranost sadržaja koji se nalaze u Aplikacij ili koje ona generiše. Stoga ne treba da računate da je bilo koja takva informacija tačna, ažurna ili potpuna. Na sadržaje od kojih se Aplikacija sastoji ili ih generiše se oslanjate na sopstvenu odgovornost. Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku modifikujemo aplikaciju i njen sadržaj, ali nemamo obavezu da to učinimo.

Facebook nije obezbedio, niti je odgovoran, za bilo koji sadržaj koji se nalazi u Aplikaciji ili koji ona generiše.

 

6.    

Zadržavanje prava intelektualne svojine

Vi ne stičete nikakvo pravo, vlasništvo ili udeo na Aplikaciji ili bilo koji sadržaj koji se u Aplikaciji nalazi ili koji ona generiše po osnovu pristupa ili korišćenja Aplikacije. Kompanija, njeni davaoci licence ili provajderi sadržaja, zadržavaju sva prava, vlasništvo i udele u Aplikaciji, bilo koji sadržaj koji se u Aplikaciji nalazi ili koji ona generiše, uključujući i prava intelektualne svojine. Zabranjena je reprodukcija slika sadržanih u Aplikaciji.

7.      

Žigovi i autorsko pravo

Žigovi, logoi i uslužne oznake prikazane na Aplikaciji predstavljaju registrovane i neregistrovane žigove Kompanije, njenih davaoca licence i provajdera sadržaja, ili trećih lica. Svi ovi žigovi, logoi i uslužne oznake su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Ništa se na Aplikaciji ne može tumačiti kao da dodeljuje, implicitno, estopelom ili na drugi način, dozvolu ili pravo korišćenja bilo kog žiga, logoa ili uslužne oznake prikazane na aplikaciji bez prethodnog pisanog odobrenja vlasnika. Mi izričito zadržavamo sva prava na Aplikaciji, sadržajima od kojih se ona sastoji ili koje generiše, a koja nisu izričito dodeljena.

8.    

Ograničenje odgovornosti

Mi isključujemo, u najvećoj meri koju dozvoljavaju važeći propisi (osim u slučaju smrti ili lične povrede prouzrokovane našim nemarom) odgovornost za bilo kakva potraživanja, gubitke, zahteve ili odštetu koja direktno ili indirektno proizilazi iz ili je na bilo koji način vezana za Aplikaciju. Ovo isključenje odgovornosti se odnosi na, bez ograničenja, svaki prekid usluge, izgubljenu dobit, gubitak posla ili poslovne prilike, gubitak podataka ili svaku drugu posledičnu, slučajnu, specijalnu ili punitivnu štetu koja se javlja u vezi sa Aplikacijom, čak i kada smo bili obavešteni o mogućnosti takve štete, bez obzira da li ima osnov u ugovoru, deliktu, zakonu ili na drugi način.

9.    

Promene Aplikacije

Zadržavamo pravo da okončamo ili modifikujemo Aplikaciju ili da promenimo bilo koji sadržaj koji Aplikacija sadrži ili generiše, sa ili bez prethodne najave, iz bilo kog razloga. Vi ste saglasni da se mi nećemo smatrati odgovornim za bilo koji prekid ili promenu Aplikacije ili njenog sadržaja.

10.   

Komunikacije

Naša Politika privatnosti objašnjava na koji način možemo koristiti ili obelodaniti vaše lične podatke.

Dodavanjem Aplikacije na vašu Facebook stranicu, vi ste saglasni da vam povremeno možemo slati bilten kompanije „Universal Channel“, osim ako u bilo kom trenutku ne izaberete opciju da ne želite da primate takav bilten.

U skladu sa Politikom privatnosti, saglasni ste da korišćenjem Aplikacije, sadržaj o vama koji Aplikacija generiše bude postavljen na Facebook stranicu kompanije Universal Channel koja se nalazi na [//www.facebook.com/UniversalChannelAdria] i na vaš Facebook „wall“, kao i da će se pojaviti na „newsfeed-u“ na vašoj Facebook stranici. Saglasni ste da mi nećemo biti odgovorni vama ili nekom drugom usled (direktnog ili indirektnog) obelodanjivanja tih podataka. 

 

11.   

Linkovi

Aplikacija može sadržati linkove ka vebsajtovima koje mi ne kontrolišemo. Ovi linkovi su obezbeđeni kao pogodnost za vas. Mi ne garantujemo za tačnost podataka sadržanih na ovim vebsajtovima. Mi nismo odgovorni za sadržaj ovih vebsajtova.

12.   

Izdvojivost pojedinih odredbi ugovora

Ako se za bilo koji deo ovih Uslova utvrdi da su protivzakoniti, ništavni ili da ih sud odgovarajuće nadležnosti ne može primeniti, onda će takav deo biti izdvojen i izbrisan u meri u kojoj je protivzakonit, nevažeći ili neprimenljiv, dok će preostali delovi ovih Uslova ostati u potpunosti na snazi i nastaviće da budu obavezujući i primenljivi u maksimalnoj meri koju dozvoljava zakon.

13.   

Prenos prava

Mi imamo pravo da prenesemo bilo koje naše pravo ili obavezu određenu ovim Uslovima na:

bilo koju kćerku kompaniju ili povezano lice Kompanije;

 

bilo koji subjekat koji stekne svu ili suštinski svu imovinu Kompanije, ili

 

bilo koji subjekat koji stekne celokupan ili suštinski ceo interes Kompanije u Aplikaciji ili u za nju vezanoj imovini.

Vaša prava i povlastice utvrđene ovim Uslovima su personalne prirode i ne mogu biti preneti na drugog.

14.   

Merodavno pravo

Ovi Uslovi su izričito regulisani i tumače se u skladu sa zakonima Engleske i Velsa čiji sudovi imaju isključivu nadležnost u svakom sporu. Mi imamo pravo da po sopstvenom nahođenju započnemo i vodimo postupak pred nekim drugim sudom.

15.   

Facebook

Facebook je samo platforma za Aplikaciju i Takmičenje (videti paragraf 16) i ni na koji način nije odgovoran za Aplikaciju ili Takmičenje niti Facebook na bilo koji način sponzoriše, podržava ili administrira  Aplikaciju i Takmičenje.

16.   

Uslovi Universal Channel 100% sa karakterom takmičenja

Ako ste stariji od 18 godina, možete učestvovati u Universal channel 100% sa karakterom  takmičenju (u daljem tekstu „Takmičenje“) koje se nalazi u Aplikaciji. Učešćem u Takmičenju, priznajete i saglasni ste da prihvatate sledeće dodatne uslove u vezi sa njim. Ako postoji bilo kakvo neslaganje između uslova u vezi sa Takmičenjem predviđenih u ovom paragrafu 16 i ostalih ranije navedenih uslova, u meri u kojoj se radi o Takmičenju primeniće se uslovi iz paragrafa 16. Da bi se izbegla sumnja, paragraf 16 će se primeniti samo na one korisnike Aplikacije koji takođe učestvuju u Takmičenju.

(a) Kompanija: Promoter Takmičenja je Kompanija sa adresom navedenom u paragrafu 1 gore.

(b) Kvalifikovanost za učešće: (a) Uzrast: Učesnici moraju imati 18 i više godina. (b) Boravište:Učesnici moraju imati prebivalište u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. (c) Zaposleni: Zaposleni ili zastupnici Kompanije, lica koja su razvila Aplikaciju i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u Takmičenju.

Datumi:

(A)        Prema sledećem rasporedu, Nedeljna nagradna takmičenja, održavaće se četiri nedelje:

(i)         Prvo nedeljno takmičenje počinje 3. oktobra 2013. i završava se u 23.59 h (CEST)
9. oktobra 2013.

(ii)        Drugo nedeljno takmičenje počinje 10. oktobra 2013. i završava se u 23.59 h (CEST)
16. oktobra 2013.

(iii)       Treće nedeljno takmičenje počinje 17. oktobra 2013. i završava se u 23.59 h (CEST)
23. oktobra 2013.

(iv)       Četvrto nedeljno takmičenje počinje 24. oktobra 2013. i završava se u 00.00 h (CEST)
31. oktobra 2013.

           Zajednički naziv Nedeljna takmičenja.

(B)        Takmičenje za glavnu nagradu održaće se prema navedenom rasporedu:

(i)         takmičenje za glavnu nagradu počinje 3. oktobra 2013. i završava u 00.00 h (CEST) 31. oktobra 2013. (''Takmičenje za glavnu nagradu'').

 

 (d) Učešće: Učesnici treba da su dodali Aplikaciju na svoju Facebook stranicu i da su igrali Universal Channel 100% sa karakterom igricu u okviru Aplikacije pre nego što im se pruži mogućnost da učestvuju u Takmičenju. Učesnici treba da slede sve instrukcije za Takmičenje koje predviđa Aplikacija. Prihvatiće se samo prijave za učešće koje su podnete u skladu sa instrukcijama za Takmičenje i ovim uslovima. Kompanija ne prihvata odgovornost za bilo koje nevažeće i/ili nedovršeno učešće i/ili učešće o kome Kompanija nema evidenciju.

Nedeljna Takmičenja

Za svako Nedeljno takmičenje, od učesnika biće zatraženo da (i) završe Takmičenje (''Takmičenje'') Universal Channel 100% sa karakterom; i (ii) odgovore na ponuđeno pitanje (''Pitanje'') u Universal Channel 100% sa karakterom aplikaciji. Učesnici mogu da igraju kviz i odgovaraju na pitanja neograničen broj puta, ali uvažavaće se samo poslednji odgovori na Pitanje za određenu Nedeljnu nagradu. Ako je učesnikov poslednji odgovor na Pitanje za Nedeljnu nagradu tačan, učesnik učestvuje u izvlačenju za to nedeljno Takmičenje.

 

Takmičenje za glavnu nagradu

Ako učesnik u bilo kojem nedeljnom Takmičenju, u bilo kojem trenutku tokom Takmičenja za glavnu nagradu, tačno odgovori na Pitanje, automatski ide u izvlačenje za Takmičenje za glavnu nagradu. Bez obzira na to koliko je puta tačno odgovorio na Pitanje, učesnik samo jednom ulazi u izvlačenje za Takmičenje za glavnu nagradu.

 

(e) Izbor pobednika:

Posle završetka svakog Nedeljnog takmičenja, jedan pobednik biće izabran slučajnim odabirom iz važećeg kruga Nedeljnog takmičenja i osvojiće nagradu. Posle završetka Takmičenja za glavnu nagradu, biće izabran samo jedan pobednik slučajnim odabirom iz kruga Takmičenja za glavnu nagradu i on će osvojiti glavnu nagradu. Izbor pobednika koji izvrši Kompanija je konačan

 (f) Nagrada: Svake nedelje, na kraju Nedeljnog takmičenja, deliće se šest nagrada (da bi se izbegla sumnja, postoje ukupno 24 nagrade). Svake nedelje, pobednici će osvojiti ili Ice Phone set ili jednu od pet Universal Channel poklon-kesa koje sadrže brendiranu Universal Channel majicu kratkih rukava, beležnicu i olovku. Glavna nagrada Takmičenja je jedan iPad Mini sa 16 GB i WiFi.

Nagrada je neprenosiva. Nagradu nije moguće zameniti za gotov novac. U malo verovatnom slučaju da nagrada postane nedostupna, Kompanija zadržava pravo da je zameni drugom nagradom iste vrednosti. Dobitnik nagrade je odgovoran za sve troškove i izdatke koji nisu predviđeni u specifikaciji nagrade.

(g) Potvrda i prihvatanje nagrade: (a) Potvrda: Dobitnik nagrade će dobiti poruku preko elektronske pošte (koristeći email adresu priloženu na Facebook nalogu sa koga je učesnik pristupio Aplikaciji) u roku od 7 radnih dana od Zatvaranja, u kojoj se potvrđuje da je on osvojio nagradu. (b) Prihvatanje:Dobitnik nagrade mora da zatraži nagradu najkasnije u roku od 15 radnih dana od  prijema email poruke obaveštenja. Ako Kompanija u ovom roku ne primi nijedan takav zahtev ili ako Kompanija ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom nagrade, Kompanija zadržava pravo da nagradu proglasi izgubljenom i može da izabere novog pobednika. Kompanija može zahtevati dokaz identiteta i/ili ispunjenosti uslova za učešće u Takmičenju pre nego što preda nagradu. Dobitnicima nagrada će nagrade biti isporučene najkasnije u roku od 4 nedelje od trenutka kad su prihvatili nagradu.

(h) Podaci o učesnicima i pobednicima: Kompanija zadržava pravo da objavi i obelodani trećim licima ime, prezime i region u kome dobitnik nagrade živi. Posebno, ime, prezime i okrug u kome dobitnik nagrade živi mogu biti objavljeni na Aplikaciji, kao i na Facebook stranici kompanije „Universal Channel“ koja se nalazi na [//www.facebook.com/UniversalChannelAdria] i može se pribaviti slanjem koverte sa sopstvenom adresom i unapred plaćenom poštarinom na EMEA Marketing Team Sparrowhawk International Channels Limited, 1 Central St Giles, St. Giles High Street, London WC2H 8NU, navodeći takmičenje za koje želite da dobijete podatke o dobitniku nagrade.

(i) Lični podaci: Svi lični podaci o učesnicima u Takmičenju koji su prikupljeni kroz njihovo učešće u Takmičenju će se koristiti isključivo u skladu sa trenutnom politikom privatnosti Kompanije koja je dostupna na websajtu (//www.scifiuniversal.rs/terms-conditions ), i to za sledeće svrhe: za administriranje Takmičenja kako je predviđeno uslovima, za izbor pobednika i za organizovanje isporuke nagrade.

(j) Odgovornost Kompanije: U meri u kojoj zakon dozvoljava, Kompanija isključuje odgovornost koja proizilazi iz odlaganja, otkazivanja, kašnjenja ili izmena Takmičenja i/ili nagrade koji su van kontrole Kompanije, kao i za svaku radnju ili neizvršenje dobavljača koji je treća strana. Prijem nagrade od strane dobitnika nagrade zavisi od toga da li je on u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i smernicama, uključujući, bez ograničenja, ove uslove i instrukcije za Takmičenje.

(k) Otkazivanje i izmene: Kompanija zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, otkaže ili izmeni Takmičenje ili ove uslove.